Kontaktujte nás: +420 774 191 262 | volejnik@akvolejnik.cz

Správa a vymáhání pohledávek
Subjektům disponujícím portfoliem pohledávek nabízíme bezplatné* poskytnutí právních služeb v oblasti jejich správy a soudního vymáhání.

*Za předpokladu dohody mezi Advokátem a Klientem náleží Advokátovi odměna v případě úspěchu v daném soudním sporu, resp. za předpokladu vymožení pohledávky klienta, a to ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif); výše takto určené odměny je hrazena protistranou.

Výše uvedené je nutné vnímat jako obecný příklad možné dohody ve věci odměny Advokáta s tím, že konkrétní podmínky spolupráce se řídí dohodou, která bude mezi Klientem a Advokátem uzavřena.

A. Správa pohledávek
Převzetí pohledávky do správy
Prvním úkonem po převzetí pohledávky do správy je právní analýza pohledávky, tedy ověření, zda-li je pohledávka existentní, splatná a/nebo vykonatelná, jakož i posouzení pravděpodobnosti jejího vymožení v návaznosti na ověření bonity dlužníka.

Odměna za správu pohledávek
V případě pohledávek, které jsou způsobilé, aby byly bezodkladně uplatněny u příslušného soudu, není odměna za jejich správu zpravidla účtována.

Co se týče pohledávek, které jsou předmětem exekučního či insolvenčního řízení, jakož i dosud nesplatných, resp. částečně splatných pohledávek, výše odměny Advokáta za jejich správu se řídí dohodou mezi Advokátem a Klientem.

B. Vymáhání pohledávek
Předžalobní fáze
V návaznosti na (předžalobní) výzvu, zaslanou dlužníkovi ve smyslu ustanovení § 142a zk. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je ve věci podána žaloba na plnění, resp. návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu.

V případě, kdy Klient disponuje vlastním interním oddělením správy pohledávek je možné, aby v této fázi byly potřebné podklady zpracovány Klientem a následně zaslány Advokátovi za účelem jejich revize a zajištění odeslání příslušného procesního podání. Tento způsob spolupráce má pochopitelně příznivý vliv na výši odměny za poskytované služby ku prospěchu Klienta. Současně je však vhodné uvést, že dříve naznačená spolupráce je možná pouze v případě, kdy předmětem vymáhání jsou tzv. bagatelní pohledávky mající podobný právní titul (tedy pohledávky žalované ze stejného smluvního typu, např. smlouvy o zápůjčce či smlouvy o spotřebitelském úvěru), umožňující příslušnému internímu oddělení Klienta užití standardizovaných postupů při přípravě podkladů pro soudní uplatnění takových pohledávek.

V rámci předžalobní fáze je v některých případech vhodné kontaktovat protistranu a pokusit se o smírné - mimosoudní řešení sporu. Na základě výše zmíněné právní analýzy ve spojení s posouzením bonity dlužníka bývá z naší strany o vhodnosti tohoto postupu Klient informován.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušennosti co se týče vedení mimosoudních jednání, přípravy a uzavírání dohody o narovnání, dohod o uznání dluhu či motivování dlužníka k uzavření dříve jmenovaných dohod ve formě notářského zápisu se svolením dlužníka k přímé vykonatelnosti.

Soudní řízení
Naše advokátní kancelář se specializuje na zastupování klientů v civilním řízení před obecnými soudy České republiky, jakož i v rozhodčích řízeních před stálými rozhodčími soudy, či jednotlivými rozhodci.

Vymáhací (exekuční) řízení
Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými exekutorskými úřady, se kterými máme dobrou zkušenost a víme, že díky jejich individuálnímu a pečlivému přístupu ke každé pohledávce, jejímž vymožením byly pověřeny, zajistní stejně kvalitní a efektivní služby pro naše klienty, které jim poskytujeme my sami.

Z morálních důvodů spolupracujeme výhradně s exekutorskými úřady, které se teší dobré pověsti a jejichž stávající i minulá činnost je a vždy byla v souladu s pravidly profesionální etiky.

Insolvenční řízení
Našim klientům můžeme nabídnout praktické zkušennosti při zastupování věřitelů v celé fázi insolvenčního řízení, tedy od samotného podání insolvenčního návrhu, přes zastupování klientů v insolvenčních orgánech (zástupce věřitelů, věřitelský výbor), zahrnující spolupráci s insolvenčními správci ve vztahu ke zpeněžování majektové podstaty (udělování souhlasu s prodejem mimo dražbu apod.), revizi účetních dokladů a výdajů insolvenčních správců ve vztahu ke schvalování konečné správy, podávání námitek proti konečné zprávě, atd.

V případě Vašeho zájmu o osobní projednání případné spolupráce se na mě, prosím, kdykoliv obracejte.