Kontaktujte nás: +420 774 191 262 | volejnik@akvolejnik.cz

Návrh na povolení oddlužení
Naše advokátní kancelář nabízí klientům právní služby spořívající ve vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, a to formou splátkového kalendáře.

Odměna za právní služby

V době od příchodu do naší advokátní kanceláře až do podání insolvenčního návrhu příslušnému soudu NIC neplatíte. Odměna advokáta za veškeré právní služby spojené s vypracováním a podáním insolvenčního návrhu činí dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona částku konečnou částku 4 000,- Kč; tato částka NENÍ hrazena klientem ve fázi přípravy a podání insolvenčního návrhu, ale až v rámci samotného insolvenčního řízení, kdy k její úhradě dojde formou uspokojení tzv. zapodstatové pohledávky.

Doplňující informace pro klienty

Dle platného a účinného znění insolvenčního zákona musí být návrh na povolení oddlužení sepsán a podán některou z osob uvedených v ust. § 390a insolvenčního zákona, tedy kupříkladu advokátem, notářem, soudním exekutorem či insolvenčním správcem, resp. jinou, tzv. akreditovanou osobou. Nadále tedy není možné, aby si dlužník nechal insolvenční návrh vypracovat osobou bez příslušného právního vzdělání a návrh následně doručil insolvenčnímu soudu sám.

S ohledem na skutečnost, kdy ze strany různých neodborných subjektů docházelo k nabízení vypracování insolvenčních návrhů, a to za cenu, jejíž výše neodpovídala kvalitě nabízených služeb a finančním možnostem dlužníka, došlo zákonem ke stanovení paušální odměny za služby spojené s vypracováním a podáním insolvenčního návrhu, a to na částku 4 000,- Kč. Jak již uvedeno výše, výhodou pro dlužníka je to, že předmětnou odměnu není povinen uhradit okamžitě, neboť taková odměna je advokátovi (či dalším osobám oprávněným k podání insolvenčního návrhu) uhrazena až v rámci insolvenčního řízení, z prostředků majetkové podstaty, tedy z finančních prostředků, které dlužník na účet majetkové podstaty postupně formou jednotlivých splátek uhradí.

Dlužník - podnikatel

Dle platného a účinného znění insolvenčního zákona je za splnění některých podmínek možné, aby návrh na povolení oddlužení formou splátkového kalendáře podal také dlužník - podnikající fyzická osoba - OSVČ.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte za účelem posouzení Vaší individuální situace.

Podmínky oddlužení

Základními předpoklady pro povolení oddlužení formou splátkového kalendáře je kromě poctivého záměru dlužníka předpoklad, že tento bude v následujících pěti letech schiopen uspokojit alespoň 30% pohledávek jeho (nezajištěných) věřitelů.

Kontaktujte nás

V případě Vašeho zájmu o sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení formou splátkového kalendáře, se na nás, prosím, dále obracejte, a to telefonicky na čísle 774 191 262, e-mailem: volejnik@akvolejnik.cz či prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro zjednodušení nám obdobně můžete zaslat tento vyplněný dotazník

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

GDPR Informace klientům o zpracování osobních údajů