Kontaktujte nás: +420 774 191 262 | volejnik@akvolejnik.cz

NABÍDKA SLUŽBY ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Naše advokátní kancelář nabízí službu advokátní úschovy peněžitých prostředků, a to zejména ve spojení s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem, tedy pro účely úhrady kupní ceny převáděné nemovitosti, či její části.

V tomto kontextu nabízíme dlouhodobou spolupráci zejména realitním kancelářím, a to v rámci poskytování komplexních právních služeb a poradenství nejenom při převodech vlastnického práva k nemovitým věcem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ADVOKÁTNÍM ÚSCHOVÁM

Kolik činí odměna advokáta za poskytované služby?
Co se týče výše odměny advokáta za službu advokátní úschovy, tato se vždy řídí dohodou mezi klientem a advokátem, s přihlédnutím ke konkrétnímu případu.

Ke značnému snížení odměny advokáta dochází zejména u klientů, kteří službu advokátní úschovy využívají opakovaně.

Pouze orientačně lze uvést, že výše odměny advokáta za

(i) zřízení účtu advokátní úschovy, jeho vedení a správu finančních prostředků včetně jejich uvolnění dle pokynu klienta se pohybuje mezi 5 000,- Kč - 10 000,- Kč; a
(ii) obdobná činnost uvedená v předchozím odstavci, poskytovaná v rámci komplexního právního poradenství při koupi či prodeji nemovité věci, se obvykle pohybuje mezi 10 000,- Kč až 25 000,- Kč.

Kde jsou peníze uschovány?
Vždy na zvláštním účtu, vedeném obchodní společností Equa bank a.s., IČO: 471 16 102 na jméno advokáta, označeném jako advokátní úschova a zřízeném a vedeném výhradně pro účely předmětné transakce. Majetek klienta je tedy oddělený od majetku advokáta a nehrozí  jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi.

Jak se advokátní úschova realizuje?
Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o advokátní úschově, resp. smlouvu svěřeneckou, která obsahuje závazek advokáta opatrovat jemu svěřené finanční prostředky a nakládat s nimi výlučně tak, jak je ve smlouvě uvedeno, s výhradou jiného společného pokynu smluvních stran, doručenému advokátovi v písemné formě a opatřeného úředně ověřenými podpisy smluvních stran.

Naše advokátní kancelář přijímá peněžité prostředky výhradně bezhotovostním převodem a obdobné pravidlo platí i pro jejich uvolnění z advokátní úschovy.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?
Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta nejsou přípustné, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu či jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Jaké jsou možnosti ochrany v případě, kdy advokát neplní své povinnosti?
Pokud klient zjistí, že advokát při nakládání s peněžními prostředky pochybil, může žádat okamžitou nápravu. Pokud toto není možné, nebo pokud advokát nápravu nezjedná, může dát podnět České advokátní komoře k provedení okamžité kontroly. Zároveň s tím (zejména je-li obava, že advokát neoprávněně nakládá s peněžními prostředky) může klient podat u příslušného soudu žalobu na vydání věci s návrhem na předběžné opatření, kterým by soud zakázal advokátovi s peněžními prostředky nakládat.